ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.co.ke
KSh1,000.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
.com
KSh1,000.00
1 سال
KSh1,000.00
1 سال
KSh1,000.00
1 سال
.ke
KSh8,000.00
1 سال
KSh8,000.00
1 سال
KSh8,000.00
1 سال
.ug sale!
KSh3,400.00
1 سال
KSh3,400.00
1 سال
KSh3,400.00
1 سال
.co.ug
KSh3,400.00
1 سال
KSh3,400.00
1 سال
KSh3,400.00
1 سال
.org
KSh1,250.00
1 سال
KSh1,250.00
1 سال
KSh1,250.00
1 سال
.or.ke
KSh1,000.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
.ac.ke
KSh1,000.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
.sc.ke
KSh1,000.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
.net
KSh1,250.00
1 سال
KSh1,250.00
1 سال
KSh1,250.00
1 سال
.info
KSh1,100.00
1 سال
KSh1,100.00
1 سال
KSh1,100.00
1 سال
.biz
KSh1,250.00
1 سال
KSh1,250.00
1 سال
KSh1,250.00
1 سال
.eu
KSh2,000.00
1 سال
KSh2,000.00
1 سال
KSh2,000.00
1 سال
.mobi
KSh1,250.00
1 سال
KSh2,500.00
1 سال
KSh2,500.00
1 سال
.us
KSh1,000.00
1 سال
KSh1,000.00
1 سال
KSh1,000.00
1 سال
.co.uk
KSh1,500.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
.or.ug
KSh3,400.00
1 سال
KSh3,400.00
1 سال
KSh3,400.00
1 سال
.co
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
.pro
KSh2,800.00
1 سال
KSh2,800.00
1 سال
KSh2,800.00
1 سال
.photos
KSh1,950.00
1 سال
KSh1,950.00
1 سال
KSh1,950.00
1 سال
.directory
KSh1,950.00
1 سال
KSh1,950.00
1 سال
KSh1,950.00
1 سال
.support
KSh1,950.00
1 سال
KSh1,950.00
1 سال
KSh1,950.00
1 سال
.solutions
KSh1,950.00
1 سال
KSh1,950.00
1 سال
KSh1,950.00
1 سال
.company
KSh1,950.00
1 سال
KSh1,950.00
1 سال
KSh1,950.00
1 سال
.photography
KSh1,950.00
1 سال
KSh1,950.00
1 سال
KSh1,950.00
1 سال
.systems
KSh1,950.00
1 سال
KSh1,950.00
1 سال
KSh1,950.00
1 سال
.management
KSh1,950.00
1 سال
KSh1,950.00
1 سال
KSh1,950.00
1 سال
.institute
KSh1,950.00
1 سال
KSh1,950.00
1 سال
KSh1,950.00
1 سال
.education
KSh1,950.00
1 سال
KSh1,950.00
1 سال
KSh1,950.00
1 سال
.email
KSh1,950.00
1 سال
KSh1,950.00
1 سال
KSh1,950.00
1 سال
.services new!
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
.marketing
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
.properties new!
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
.events new!
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
.foundation
KSh3,250.00
1 سال
KSh3,250.00
1 سال
KSh3,250.00
1 سال
.contractors
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
.vacations
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
.domains
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
.singles
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
.associates new!
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
.catering
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
.cab
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
.boutique
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
.limited new!
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
KSh2,850.00
1 سال
.me
KSh2,880.00
1 سال
KSh2,880.00
1 سال
KSh2,880.00
1 سال
.tv
KSh3,400.00
1 سال
KSh3,400.00
1 سال
KSh3,400.00
1 سال
.ne.ug
KSh3,400.00
1 سال
KSh3,400.00
1 سال
KSh3,400.00
1 سال
.ac.ug
KSh3,400.00
1 سال
KSh3,400.00
1 سال
KSh3,400.00
1 سال
.ne.ke
KSh1,000.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
.me.ke
KSh1,000.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
.info.ke
KSh1,000.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
.mobi.ke
KSh1,000.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
.go.ke
KSh1,000.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
.blog new!
KSh5,000.00
1 سال
KSh5,000.00
1 سال
KSh5,000.00
1 سال
.co.tz
KSh2,000.00
1 سال
KSh2,000.00
1 سال
KSh2,000.00
1 سال
.or.tz
KSh2,000.00
1 سال
KSh2,000.00
1 سال
KSh2,000.00
1 سال
.ne.tz
KSh2,000.00
1 سال
KSh2,000.00
1 سال
KSh2,000.00
1 سال
.ac.tz
KSh2,000.00
1 سال
KSh2,000.00
1 سال
KSh2,000.00
1 سال
.sc.tz
KSh2,000.00
1 سال
KSh2,000.00
1 سال
KSh2,000.00
1 سال
.info.tz
KSh2,000.00
1 سال
KSh2,000.00
1 سال
KSh2,000.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains